Persbericht ISN: Verdere aanscherping bid-thuis beleid; alle isn-moskeeën tot 1 juni 2020 dicht, geen ramadan-activiteiten (update)

Naar aanleiding van de aanvullende maatregelen rondom het coronavirus die de Nederlandse overheid op 23 maart 2020 heeft aangekondigd, heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) de reeds van kracht zijnde noodmaatregelen verder aangescherpt en aanvullende besluiten genomen. De besluiten zijn bedoeld om het risico op de verspreiding van het coronavirus te beperken.

In dat kader heeft ISN besloten om het bestaande bid-thuis-beleid, dat op 6 april 2020 zou verlopen, te verlengen tot 1 juni 2020. Alle 148 ISN-moskeeën blijven tot die datum dicht; zij zullen dit besluit communiceren richting hun bezoekers.

Daar de doorlooptijd van dit besluit samenvalt met de vastenmaand Ramadan, kunnen de onderstaande activiteiten geen doorgang vinden:

  • Alle gebedsdiensten, waaronder het vrijdaggebed (ṣalāt al-jumuʿa), het vastengebed (ṣalāt al-tarāwīḥ) en het feestgebed (ṣalāt al-ʿīd)
  • Alle godsdienstlessen
  • Alle overige bijeenkomsten, zoals de voordracht van de Koran (muqābala), ifṭār- en suḥūr-programma’s

Wij hopen op begrip voor deze noodmaatregelen en verzoeken alle moskeebezoekers om geen bezoek te brengen aan de moskee.

Dit is een tijdelijke noodmaatregel die van kracht blijft tot minimaal 1 juni 2020. Houd de website in de gaten voor eventuele wijzigingen en/of verlenging van deze maatregel.

De waarheid van ‘in gevangenschap genomen Oost Turkestan’.

De Turkse gemeenschap is op 15 november 2019 in Corendon Hotel te Badhoevedorp stilgestaan voor de mensenrechten in Oost Turkestan. Deze bijeenkomst is door de Turks Islamitische Culturele Federatie en Stichting Europa Oost Turkestan Educatie Centrum georganiseerd. Voor deze bijzondere bijeenkomst zijn er verschillende sprekers uitgenodigd van Oeigoerse afkomst. De thema van de avond was “de waarheid van in gevangenschap genomen Oost Turkestan”.

Oeigoeren (een islamitische, Turkstalige bevolkingsgroep) zijn de oorspronkelijke bewoners van de westelijke provincie Xinjiang. Volgens de sprekers begaat China nog steeds mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren in het noorden van het land. In de autonome regio Xinjiang zouden zo’n miljoen Oeigoerse mannen vastgehouden worden in 73 kampen.

Uit verschillende onderzoeken van mensenrechtenorganisaties en de verhalen van vluchtelingen (ooggetuigen) blijkt dat de steden vol staan met camera’s, dat bijna op iedere straathoek mobiele politieposten staan, dat wijken zijn geblokkeerd door beveiligers die bewoners en bezoekers door een scanner leiden, dat de tassen gecontroleerd worden en identiteitskaarten door de computer worden gehaald. Hetzelfde zou ook gelden bij het binnengaan van restaurants, winkels, hotels en kantoorgebouwen. De Oeigoeren mogen van de Chinese overheid niet hun taal spreken en hun religie niet uitoefenen. De Turks Islamitische Culturele Federatie roept alle Internationale landen en organisaties (Verenigde Naties, Amnestie Internationaal e.d.) op om de geweld en intimidatie tegen de Oeigoeren te laten stoppen en de fundamentele mensenrechten van Oeigoer Turken te respecteren en concentratiekampen te sluiten.

De Stichting Europa Oost Turkestan Educatie Centrum is inmiddels een crowdfunding actie begonnen voor onderwijs. Wilt u deze actie steunen, zie de folder voor meer informatie.

Provinciale Statenverkiezing op 20 maart 2019

Provinciale Statenverkiezingen 

Provinciale statenverkiezingen vinden eenmaal in de 4 jaar plaats. Nederland telt 12 provincies. De voornaamste taak van de provinciale staten is het controleren van het bestuur van de provincie zoals uitgevoerd door gedeputeerde staten. Een bijzondere bevoegdheid van de provinciale staten is het kiezen van de leden van de Eerste Kamer. Dit gebeurt binnen 3 maanden na de verkiezingen voor de provinciale staten en de kiescolleges.

Bij de verkiezingen die op woensdag worden gehouden, zullen ook een groot aantal Turkse kandidaten van verschillende partijen de strijd aangaan om deel te nemen aan de provinciale statenverkiezingen.

Recente peilingen vóór de verkiezingen laten zien dat regeringspartners hun stemmen verliezen, terwijl sommige politieke partijen stijgen in de peilingen.

Wij roepen onze achterban op om naar de stembus te gaan om een bewuste en afgewogen stem uit te brengen.

Vredesmanifestatie op de DAM (Christchurch)

Vredesmanifestatie op de DAM

De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) heeft op zondagmiddag 17 maart op de Dam in Amsterdam stilgestaan bij de aanslagen op twee moskeeën in Nieuw-Zeeland, waarbij 49 mensen om het leven kwamen. De slachtoffers van de aanslag werden door enkele honderden aanwezigen herdacht met een minuut stilte. De burgemeester van Amsterdam mevrouw Femke Halsema en o.a. de ambassadeur van Nieuw Zeeland mevrouw Lyndal Elizabeth spraken de deelnemers toe. Er werd ook een minuut stilte gehouden.

Als TICF hopen wij dat deze ‘laffe aanslag’ de laatste zal zijn.

Wij bedanken de initiatiefnemers van het manifestatie: het Overleg Joden, Christenen en Moslims, de Unie van Marokkaanse Moslimorganisaties Nederland, de Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland, de Raad van Kerken in Nederland en Roemer van Oordt van projectbureau Zasja

Project Bestandpleegouder

Project ‘Bestandpleegouder’.

 

De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) heeft een project opgesteld dat raakvlakken heeft met de doelstellingen, missie en visie van deze organisatie. Het project is er gekomen omdat de Turkse gemeenschap veel problemen ondervindt bij de communicatie met Jeugdzorg en argwaan richting de professionals is dusdanig hoog dat er voortdurend ruis ontstaat. Partijen begrijpen elkaar niet en er ontstaan niet gewenste situaties. Ouders verdenken Jeugdzorg ervan hun kinderen te willen afpakken en daarop gefocust zijn. De medewerkers zien deze gedragingen anders en interpreteren het als een signaal dat ouders niet mee willen werken. Zodoende loopt de communicatie stuk. Het vertrouwen valt weg. En faalt het vrijwillige hulpverlening die Jeugdzorg aanbiedt aan ouders die zich dan hevig ertegen verzetten en al het hulp gaan tegenhouden. Jeugdzorg gaat dan over op gedwongen hulpverlening. De Turkse gemeenschap is onzeker en bang omdat er in het verleden heel veel kinderen van Turkse komaf uit huis zijn geplaatst. Zij horen ook veel verhalen van elkaar. Zij hebben veel slechte verhalen gehoord en geloven niet in de hulpverlening van Jeugdzorg. Het wantrouwen is zodanig hoog dat ouders zelfs tijdens de controles bij de GGD helemaal niks vragen of geen antwoord geven op vragen. Dit is ook met alle instanties waarmee Jeugdzorg samenwerkt.

De TICF wil graag hier verandering in brengen en gaat het gesprek aan met Pleegzorg Nederland en Spirit. Op 15 maart is de eerste bijeenkomst plaatsgevonden. Doel van deze bijeenkomsten was om gezamenlijk een antwoord te formuleren op de vraag: Hoe kunnen we naast ‘netwerkpleegouder’ ook ‘bestandspleegouders’ verwen?

Wat is een bestandpleegouder? Wij denken dat binnen de Turkse-Moslim gemeenschap er ouders/gezinnen zijn die graag bestandpleegouder willen worden. Zij zijn niet op de hoogte welke procedures er gevolgd moeten worden. Allereerst vindt er een screening plaats omdat de veiligheid van het kind uiteraard zoveel als mogelijk gewaarborgd moet worden. Zowel bestandspleegouders als netwerkpleegouders moeten aan een aantal wettelijke eisen voldoen. Allereerst moet één van de pleegouders minstens 21 jaar zijn. Ten tweede moeten de pleegouder(s) en huisgenoten (boven de twaalf jaar) voor de plaatsing van een pleegkind al beschikken over een Verklaring van Geen Bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming. Ten derde wordt de geschiktheid van het pleeggezin voor de plaatsing van het pleegkind beoordeeld door de aanbieder van pleegzorg. Bestandspleegouders volgen een cursus en krijgen gesprekken, waarna ze moeten wachten op de juiste match.

Als pleegouder kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten van de verzorging en opvoeding van uw pleegkind. Hieronder vindt u de basisbedragen van de pleegvergoeding per kind. Hoogte pleegvergoeding 2018:

Leeftijd pleegkind Bedrag per dag

0 t/m 8 jaar                 € 18,04

9 t/m 11 jaar              € 18,28

12 t/m 15 jaar            € 19,91

16 t/m 17 jaar            € 21,98

18 jaar en ouder       € 22,21

De TICF houdt u hiervan op de hoogte. Mocht u nu al geïnteresseerd zijn, dan horen wij dat graag. Richt uw mail naar: info@ticf.nl

De TICF in gesprek met de moskee bestuurders van Zuid-Holland

Met elkaar in gesprek blijven, kennis uitwisselen en elkaar versterken.

Op 10 maart 2019 kwamen de bestuurders van de Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) en de bestuurders van aangesloten moskeeën uit Zuid-Holland (Het Platform) bijeen in restaurant Semazen in Schiedam. De bestuurders wisselden kennis en informatie uit rondom actuele thema’s als Provinciale Statenverkiezingen, Europees Parlementsverkiezingen en voor in gesprek blijven en het versterken van elkaar. Het was een vruchtbare middag en de TICF zal landelijk vaker van dit soort bijeenkomsten organiseren met de moskeebestuurders. Wij bedanken de eigenaar van Restaurant Semazen voor de sponsoring, de goede zorg en de uitstekende bediening.

De Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF) eist dat Twitter het Twitter account van Wilders opheft.

De TICF vindt dat Wilders haat zaait op Twitter. Hiermee kwetst hij 1.2 moslims in Nederland met zijn uitlatingen. Hij misbruikt de vrijheid van meningsuiting. Zijn uitlatingen gaan inmiddels zo ver , zo structureel dat het normaal begint te worden. De TICF vindt dat de Wet en VN-verdrag over uitbanning van rassendiscriminatie verplicht is om o.a. de moslimminderheid te beschermen tegen haatzaaiende uitspraken. Wij eisen daarom van Twitter een Twitter verbod op de account van Wilders.

Zie voor aanvullende informatie PDF bestand

Ontmoeting met de moskeebestuurders regio Noord-Holland

Het regio bestuur van Islamitische Stichting Nederland (ISN) heeft op 19 oktober 2018 een bijeenkomst georganiseerd  voor een informatieve en inspirerende avond in Beverwijk. Bijpraten en kennismaken, in een inspirerende omgeving met de moskeebestuurders en kennis uitwisselen en op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen. De moskeebestuurders werden geïnformeerd over het gewijzigde organisatiemodel van ISN.

De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) was één van uitgenodigden. De andere uitgenodigden waren; Engin Arıkan (Consul-Generaal van de Republiek Turkije te Amsterdam), dr. Ali Parlak (Attaché voor Religieuze Zaken ambtsregio Rotterdam), overige ISN,- TICF-bestuursleden en moskeebestuurders uit de regio.

Namens de TICF sprak de voorzitter Omer Altay. In zijn speech kwam onder andere het volgende naar voren. Onze Federatie heeft pionierswerk verricht met veel belangrijke en cruciale problemen. Als Turkse en islamitische samenleving zijn onze religie, cultuur, moraliteit en levensfilosofie onze elementen die we niet kunnen opgeven en ons laten leven.

Het hamerde nadrukkelijk dat ‘politiek voeren’ het werk is van onze federatie. Zoals onze voorouders zeggen; voor ons is filosofie het uitgangspunt.

Hij bedankte de bestuurders van Akşemseddin Moskee te Beverwijk voor het organiseren van de avond en de gastvrijheid.

Aangifte tegen Ebru Umar

De Stichting Turks-Islamitische Culturele Federatie (TICF) en 22 Turkse Nederlanders hadden in juli 2016 aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie tegen columnist Ebru Umar voor de uitlatingen die zij had gedaan die Nederlandse-Turken als “uitermate beledigend” hebben ervaren.  Ebru Umar vergeleek de Turkse Nederlanders die in Turkije aangifte tegen haar hadden gedaan met NSB’ers, en verder “Ik haat jullie moslimbroeders en zusters ook”, “Fuck You Nederturken” en “Tyfushekel aan ‘moslims’, vooral de ‘vrome’ soort enz.

Op 26 juni 2017 werd bekend dat het Openbaar Ministerie de columniste niet zou vervolgen. Hierop heeft de TICF geprobeerd met een zogenoemde artikel-12-procedure haar alsnog te laten vervolgen.

Op 15 augustus 2018 heeft de Gerechtshof Amsterdam ‘voor ons een teleurstellende’ uitspraak gedaan om columniste Ebru Umar niet te vervolgen. Het Hof was van oordeel dat alle genoemde uitlatingen op zichzelf een beledigend karakter kunnen hebben in die zin dat deze geschikt zijn om iemands waardigheid die hem in het maatschappelijk verkeer toekomt, aan te randen.

Samengevat vond het Hof de uitlatingen ‘niet als onnodig grievend’ en kon zich derhalve verenigen met de beslissing van de officier van Justitie om niet tot vervolging van beklaagde over te gaan. Bij een soortgelijke geval heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch inzake groepsbelediging van homoseksuelen en joden in op YouTube geplaatste rap met bijbehorende videoclip wel strafbaar bevonden. Zie de uitspraak van het Hof http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:HR:2018:1003

Kortom

Vrijheid van meningsuiting, prima maar de vrijheid van meningsuiting is ook geen vrijheid om mensen maar zonder limiet te mogen beledigen.

Bestuurswissel TICF

Op 25 maart 2018 heeft een bestuurswissel plaatsgevonden. De Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) heeft een nieuwe samenstelling van het dagelijks bestuur.

Dagelijks bestuur:
Ömer Altay                    voorzitter
Mehmet Safrantı          secretaris
İsmail Akyol                  penningmeester
Şerafettin Babacan      vice-voorzitter
Yavuz Yıldırım             2e secretaris
Aydın Üre                      coördinator
Hüyeyin Şimşek           lid
Göksel Soyugüzel        lid
Cengiz Erol                   lid

De reserve leden:
Mehmet Muhtar
Ahmet Öztürk
Tekin Ates

De leden van Raad van toezicht:
Ali Mercimek
Yasin Bozaci
Mustafa Karaduman

Hierbij willen het oude bestuur, onder leiding van Kerem Karahisar, hartelijk bedanken voor hun inzet in de afgelopen twee jaar en wensen ze veel succes in hun verdere carrière.

Kerem Karahisar
Oktay Yuksel
Metin Ozyurek
Sinan Dogan
Kamber Sener
Ismet Kececi