De TICF heeft een nieuw bestuur voor de periode van twee jaar (2022 – 2024).

De bestuurders zijn:

  • Ömer Altay
  • Şeraffetin Babacan
  • Göksel Soyugüzel
  • İsmail Akyol
  • Yavuz Yıldırım

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mustafa Karaduman
  • Aydın Üre
  • Celal Sarıkaya

BESTUURSVERKIEZING TICF

BESTUURSVERKIEZING TICF

Datum: 27 maart 2022

Locatie: Sociaal Cultureel Centrum Orhan Gazi

Schutskampstraat 9, 5223 JG ‘s-Hertogenbosch

Tijd: 11.00 uur

Tweede Kamerverkiezingen 15-16-17 maart 2021

Maak gebruik van je democratische recht om te stemmen, ga op 15-16-17 maart naar de stembus!

Locatie stembureaus

In verband met corona zijn er andere stembureaus die u gewend bent. U mag stemmen in elk stembureau in uw stad.

Machtigen

U kunt iemand machtigen om voor u te stemmen. Dit kan op 2 manieren: via uw stempas, u vult dan de achterkant in. Of u laat een volmachtbewijs toesturen. Iemand machtigen om voor u te stemmen

Andere gemeente (kiezerspas)

U mag in een andere gemeente stemmen. Hiervoor heeft u een kiezerspas nodig.

Briefstemmen inwoners 70 jaar en ouder

Als u 70 jaar of ouder bent, mag u per brief stemmen. U kunt ook gewoon stemmen bij het stembureau. U bepaalt zelf hoe u wilt stemmen.

Stempas

De stempassen zijn bezorgd op 20 februari. Nieuwe stempas aanvragen? Doe dat voor 12 maart, 17.00 uur.

Identiteitsbewijs

Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn op de dag van het stemmen. Welk legitimatiebewijs meenemen bij het stemmen?

– een Nederlands paspoort, rijbewijs of identiteitskaart

– een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door een lidstaat van de Europese Unie

– een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart uitgegeven door Noorwegen, IJsland of Liechtenstein

– een paspoort of identiteitskaart uitgegeven door Zwitserland

– een vreemdelingendocument dat in Nederland is uitgegeven

Draagt u een mondkapje? Medewerkers van het stembureau kunnen vragen of u het mondkapje kort af wilt doen. Dan kunnen ze uw identiteit controleren.

Stemt u ook voor iemand anders via een machtiging? U heeft een kopie nodig van het identiteitsbewijs van degene waarvoor u de stem uitbrengt. U mag de kopie ook op uw telefoon of tablet laten zien. De kopie moet wel goed leesbaar zijn.

Nog geen idee wat je gaat stemmen? Doe hier de kieswijzer voor de Tweede Kamerverkiezingen. https://stemwijzer.nl/

Brief van Turks Islamitische Culturele Federatie (TICF) aan de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV).

Datum: 15 februari 2021

Geachte heer, mevrouw,

Wij veroordelen uw zogenaamde vertrouwelijke nota “de invloed van de islamitische koers van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan op de Nederlandse veiligheid” met klem en zonder voorbehoud. De inhoud van deze nota heeft de Turkse gemeenschap diep verontrust en teleurgesteld.

De NCTV is bezig de Turkse gemeenschap te bejegenen met ongegronde en gewetenloze argumenten en beweringen. Hierdoor worden de Turken onethisch geassocieerd met terrorisme.

De NTCV moet onmiddellijk stoppen met onbetrouwbare bronnen te werken en met het verspreiden van onjuiste informaties. Wij zijn buik vol van de ondermaatse dienstverlening van de NTCV.

De Turkse Nederlanders hebben in Nederland een eenheid en eensgezindheid gevormd tegen geweld en terrorisme en het herbevestigt hun verbondenheid met de democratische waarden en normen. De verzinsels en hallucinaties van de NTCV dat wij de sociale en politieke stabiliteit in Nederland negatief beïnvloeden, zijn volkomen gebaseerd op eenzijdige en onbetrouwbare bronnen. Zulke valse en onjuiste bronnen zorgen voor een grote opschudding, verdeeldheid, segregatie, polarisatie en marginalisatie in de Nederlandse samenleving, die wij juist moeten vermijden. Conform de wet is in artikel 6:167 van het Burgerlijk Wetboek (BW) eisen wij per direct een rectificatie. Wij eisen bovendien een publiekelijke verontschuldiging en intrekking van dit nieuws waarin u erkent dat er valse aantijgingen zijn gedaan en waarin een persoonlijke excuus wordt gemaakt aan de Turkse Nederlanders.

Wij zijn graag bereid om met u in gesprek te gaan.

Voorzitter O. Altay

Namens de TICF

Vervolg: naar aanleiding van onze brief is de TICF door NCTV op 2 maart 2021 uitgenodigd voor een gesprek. Wij hebben informatie uitgewisseld, er heeft een goede gesprek plaatsgevonden over een aantal belangrijke onderwerpen en we hebben vooruitgang geboekt over omgaan met informatie in de toekomst over de Turkse gemeenschap.

Brief aan de Tweede Kamer over de zogenaamde ‘Armeense genocide’

Aan de leden van de Commissie Buitenlandse Zaken

Aan de leden van de Tweede Kamer

Datum: 11 februari 2021

Geachte leden,

We hebben uit de media berichten vernomen dat de Christen Unie voornemens heeft om een motie in te dienen om het Kabinet te vragen de gebeurtenissen van 1915 (tijdens de Eerste WO) te erkennen als “genocide”.

Bij het overwegen van deze motie vragen wij uw aandacht voor de negatieve effecten van deze motie op de harmonieuze relatie tussen de Turks-Nederlanders en Armeens-Nederlanders terwijl er transparante bewijsmateriaal ontbreekt.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog verloren minstens 16 miljoen mensen het leven en nog eens 2 miljoen mensen raakten gewond. Deze oorlog heeft in veel gebieden veel leed veroorzaakt en blijkt de diepere oorzaak te zijn van conflicten in onze tijd, zoals in de Kaukasus, het Midden-Oosten en de Balkan. De Eerste Wereldoorlog heeft in het Osmaanse Rijk veel slachtoffers veroorzaakt onder de bevolking ongeacht hun geloof en afkomst. Naast de grote verliezen onder de Armeense bevolking, zijn ook onder de moslimbevolking (meer dan 250 000 Turken en Koerden) in Oost- Anatolië vermoord door Armeense opstandelingen die collaboreerden met het Russische leger.

Over de ware gebeurtenissen in Oost-Anatolië moet nog veel historisch onderzoek gedaan worden en het beschikbare onderzoekmateriaal is niet toegankelijk. Alleen op deze manier kunnen de beide bevolkingsgroepen hun leed volledig verwerken en tot verzoening komen. De nakomelingen van deze slachtoffers willen tot heden het leed van hun voorouders verwerken. Zij moeten hier uiteraard de ruimte voor krijgen. Helaas verwoordt o.a. de Christen Unie deze kwestie op een wijze waardoor moedwillig minderheden in Nederland en in de regio tegenover elkaar worden opgezet. Het vasthouden aan ‘genocide’ als de manier om het Armeense leed in die periode te beschrijven en tegelijkertijd de Turkse slachtoffers te negeren, is niet de manier om recht te doen aan de geschiedenis en de herinnering aan zovelen, die omkwamen te eerbiedigen. Het stelselmatig gebruiken van het woord ‘genocide’ draagt niet bij aan de harmonie en binding tussen deze twee groepen. Het geheel van treurige gebeurtenissen van 1915 in de betreffende regio zal zeker in de nabije toekomst aan het licht worden gebracht door onderzoeken van onafhankelijke historici.

Wij benadrukken dat Turks-Nederlanders de tragische gebeurtenissen in 1915 rond de relocatie van Armeniërs vanuit het oorlogsgebied naar andere delen van het Osmaanse Rijk niet willen bagatelliseren of willen ontkennen. Beide partijen kenden zeer veel burgerslachtoffers tijdens het oorlogsgeweld van 1915. Wat er in Oost-Anatolië gebeurd is met Armeniërs, kan echter niet bestempeld worden als “genocide”. Dit blijkt uit reeds geopende archieven en andere bronnen. Historisch onderzoek en studie van alle relevante archieven zal naar onze mening dit aantonen.

Helaas zijn deze niet volledig toegankelijk. Armeniërs blijven de oproep van Turkije om alle archieven over deze gebeurtenissen te openen en het voorstel om een gezamenlijke commissie bestaande uit historici uit Turkije, Armenië en internationale experts te weigeren. Hiernaast verhinderen de Armeniërs de onderzoekers op systematische wijze de toegang tot hun archieven.

In dit kader verzoeken wij de Nederlandse Regering haar invloed aan te wenden om de archieven van de Armeense Patriarchaat in Jerusalem, de archieven van de ARF-Dashnak in Boston en de Nationale Archieven van Armenië open te stellen voor onafhankelijke historici.

We leven momenteel in een tijd waarin meer feiten boven water kunnen komen en hiermee daadwerkelijke fouten erkend kunnen worden. De moderne wereldburger verlangt naar erkenning én verzoening. Wanneer ieder recht gedaan wordt, zullen wij in staat zijn om elkaar weer in de ogen te kijken en samen op een menswaardige wijze onze Nederlandse samenleving vormgeven. Het is teleurstellend dat de Tweede Kamerlid Joël Voordewind de Armeense kwestie weer aan de orde brengt, net voor zijn vertrek en vooraf aan de Tweede Kamerverkiezingen, terwijl Turkije, Rusland, Georgië, Azerbeidzjan en Armenië in overleg zijn voor verdere economische samenwerking en hun best doen (via bemiddeling van Rusland) om hun betrekkingen te normaliseren via infrastructurele projecten.

Wij verzoeken de Tweede Kamer om haar steen bij te dragen aan een meer harmonieuze relatie tussen de Turks-Nederlanders en Armeens-Nederlanders. Dit voor de toekomst van onze kinderen en een vredige Nederlandse samenleving.

Wij vertrouwen erop dat u deze brief mee zult nemen in uw standpunt met betrekking tot de motie van de Christen Unie.

Met vriendelijke groet,

De Turks Islamitische Culturele Federatie en de besturen van de 148 aangesloten moskeeën,

Namens deze, dhr. Ö. Altay

Bestuursvoorzitter

Vervolg: de motie is op 25 februari 2021 met 146 stemmen aangenomen. Alleen DENK heeft tegengestemd. Met deze motie roept de Tweede Kamer het kabinet op de volkerenmoord op Armeniërs als zodanig te erkennen. Het kabinet spreekt vooralsnog over „de kwestie van de Armeense genocide”.

De meerderheid van De Tweede Kamer: behandeling Oeigoeren door China is genocide.

De meerderheid van Tweede Kamer vindt de manier waarop China met de Oeigoeren omgaat moet genocide, oftewel volkerenmoord worden genoemd. Buiten Europa gingen Canada en de Verenigde Staten Nederland overigens wel al voor.

De volgende partijen steunen steunden het voorstel van D66: GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, Denk, ChristenUnie, 50Plus, SP, en de Kamerleden Krol en Van Kooten-Arissen.

Het is al langer bekend dat meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims vastzitten in strafkampen en detentiecentra in de Chinese regio Xinjiang. Verschillende media berichtte deze maand over stelselmatige verkrachting en marteling in de kampen. Ook zou er sprake zijn van dwangarbeid en gedwongen sterilisatie.

De westerse landen stellen een importstop en ook geen winterspelen in China voor. Helaas zwijgen de Moslimlanden tot nu toe over de Oeigoeren.

De Turkse gemeenschap was op 15 november 2019 in Corendon Hotel te Badhoevedorp bijeen voor de mensenrechten in Oost Turkestan. Deze bijeenkomst werd door de Turks Islamitische Culturele Federatie en Stichting Europa Oost Turkestan Educatie Centrum georganiseerd.

TICF veroordeelt bekladding ISN Ulu Moskee te Utrecht

De Turkse Islamitische Culturele Federatie (TICF) veroordeelt de racistische aanval op Moskeeën en gebedshuizen in Utrecht. Afgelopen weekend zijn de toegangsdeuren beklad met hakenkruizen.

De TICF roept de minister van Veiligheid en Justitie op extra beveiligingsmaatregelen rond moskeeën en gebedshuizen te treffen. De TICF maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van de moskeebezoekers in Nederland.  De gewelddadigheden tegen moskeeën en moskeegangers zijn in de afgelopen vijf jaar sterk toegenomen. De TICF heeft eerder op 6 april 2016 de minister opgeroepen om veiligheidsmaatregelen te treffen rond de moskeeën en gebedshuizen.

Mededeling ISN n.a.v. toename coronabesmettingen

Vanwege de stijging van het aantal coronagevallen in Nederland heeft de Islamitische Stichting Nederland (ISN) besloten om per direct te stoppen met de vrijdagdiensten. Dit besluit geldt voor de rest van oktober 2020. Alleen het vrijdaggebed vervalt, de vijf dagelijkse gebeden gaan wel gewoon door. De onderwijsdiensten gaan, met inachtneming van het coronaprotocol van ISN, ook gewoon door.

Islamitische Stichting Nederland (ISN)

Voorzichtige versoepeling bid-thuis-beleid ISN, moskeeën worden coronaproof

Vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn alle moskeeën sinds enige tijd gesloten. De Rijksoverheid heeft op 6 mei jongstleden een reeks versoepelingen aangekondigd, waardoor er ruimte ontstaat om georganiseerde samenkomsten te houden. Zo zijn per 1 juli 2020 religieuze diensten, bruiloften en uitvaarten tot maximaal 100 personen toegestaan.

Het primaire gevolg hiervan is dat alle 148 moskeeën die aangesloten zijn bij de Islamitische Stichting Nederland (ISN) hoe dan ook tot 1 juli 2020 dicht blijven, ongeacht hum omvang. Wij voorzien te veel risico’s in het vroegtijdig openen van de deuren. Eén van de doelstellingen van de islamitische wetgeving (maqāṣid al-sharīʿa) is immers het behoud en de verdediging van het leven. Het is derhalve onverantwoord om middenin een epidemie, al is het op kleine schaal, religieuze bijeenkomsten te houden.

Onder strikte voorwaarden gaan ISN-moskeeën per 1 juli 2020 weer voorzichtig open, waarbij er nadrukkelijk maximaal 100 mensen tegelijk aanwezig mogen zijn in het moskeegebouw. Ter voorbereiding op deze heropening, dienen de moskeevestigingen tot die datum “coronaproof” te zijn.

Voorbeelden van specifieke voorbereidingen die alle ISN-moskeeën treffen zijn het gereedmaken van het gehele moskeecomplex (inclusief de entrees) op de anderhalvemetermaatregel en de verplichte aanwezigheid van koortsthermometers, desinfectiemateriaal en maskers. Daarnaast dient elke moskeebezoeker zijn of haar eigen gebedskleed (sajjāda) mee te nemen; bidden op het vaste tapijt van de moskee is niet toegestaan. Moskeegangers die behoren tot een risicogroep roepen wij met klem op om thuis te blijven.

ISN volgt de ontwikkelingen rond het coronavirus op de voet. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij dat tijdig kenbaar maken.

Wij wensen alle moskeebezoekers een fijne voortzetting van de vastenmaand Ramaḍān en vragen onze Heer om ons op korte termijn te verenigen met onze moskeeën. Āmīn.

Zie voor gedetailleerde informatie over de versoepeling van de maatregelen de website van de Rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/veranderingen-na-11-mei